در اطراف همه ما ایده ها ،عکسها،موقعیت ها و یا نا هنجاریهایی وجود دارد که میتوان آن را دستمایه ساخت یک ویدیوی اثرگذار به شیوه طنزقرارداد.شما میتوانید ناناتون را در انجام این مهم ،یاری رسانید.

  ارسال ایده های شما                    idea @ heyyou . com